Porezi pri prometu nepokretnosti!

Promet nepoktretnosti oporezuje se porezom na dodatu vrednost ili porezom na prenos apsolutnih prava. Ova dva poreza su međusobno isključiva, što znači da se nikada ne plaćaju istovremeno za jedan isti promet.

PDV ili porez na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti

Prvi promet novoizgrađene nepokretnosti uvek se oporezuje porezom na dodatu vrednost – PDV-om. Stambene jedinice oporezuju se po posebnoj stopi od 8%, dok se ostale jedinice u stambenim i poslovnim objektima prometuju po opštoj stopi. Kupac prvog stana ima pravo da uz ispunjene propisanih uslova izvrši povraćaj plaćenog PDV za kupljenu nepokretnost. Kupac nepokretnosti – pravno lice koje je obveznik PDV-a ima pravo na odbitak PDV iz računa ako nepokretnost kupuje za obavljanje delatnosti (poslovni prostor). Ukoliko pravno lice – obveznik PDV-a kupuje nepokretnost radi dalje prodaje ili za potrebe stanovanja (raseljavanje lica, izdavanje u zakup zaposlenima ili drugim fizičkim licima) u tom slučaju ne postoji pravo na korišćenje prethodnog PDV iz računa za kupovinu nepokretnosti za umanjenje poreske obaveze.

Prilikom drugog i narednih prometa obračunava se i plaća porez na prenos apsolutnih prava. Fizička lica – kupci prvog stana i u ovom slučaju imaju pravo na povraćaj, u određanom iznosu i uz ispunjenje propisanih uslova.

Izmenama Zakona o PDV-u iz oktobra 2012. godine uvedena je nova mogućnost za pravna lica obveznike PDV koji sklapaju kupoprodajne ugovore za promet nepokretnosti. Izmena se odnosi na drugi i naredne promete.  Neophodno je da i prodavac i kupac nepokretnosti budu pravna lica u sistemu PDV-a. Ukoliko to eksplicitno predvide ugovorom, pravna lica mogu primeniti PDV na obavljeni promet, i to tako da prodavac ispostavlja račun bez PDV-a, a kupac internim obračunom obračunava izlazni i ulazni PDV u istom iznosu. De fakto, u ovoj situaciji, pod propisanim uslovima, ni prodavac ni kupac ne plaćaju ni PDV ni porez na prenos. Ova izmena ima za cilj podsticaj prometa nekretnina među pravnim licima koja se nabavljaju radi dalje prodaje.

Za sve dodatne informacije možete nas direktno kontaktirati
www.SigurnaProdajaNekretnina.com

Deo teksta preuzet sa sajta: www.alibris.rs

Leave a Reply